Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia obsługi strony oraz analizy statystycznej

Zaloguj się w serwisie
Witamy na stronie    Wyloguj się
Doradca Podatkowy Piotr Efenberger
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Przedstawiamy jak założyć własną firmę
2010-10-24 14:27:27
2

Jak założyć własną firmę

 Zanim zaczniesz własną działalność, musisz urządzić sobie spacer po urzędach i złożyć w nich odpowiednie dokumenty. Jako, że biurokrację mamy dość przerośniętą, zwykle niezupełnie wiadomo, od czego zacząć, co gdzie składać i w jakich terminach. Ten przewodnik Ci w tym pomoże.
 

Krok pierwszy: Rejestracja firmy

Potrzebne formularze: CEIDG-1

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisowi do CEIDG podlegają::


- firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

- data urodzenia przedsiębiorcy;

- numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych

  obywatelstwach przedsiębiorcy;

- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

- adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile

   przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

- określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską

   Klasyfikacją Działalności (PKD);

- informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek

  cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

- dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile

  przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;

- informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

- informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu

  kurateli lub opieki;

- informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości

  obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości

  z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej

  likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

- informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

- informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we

  własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

- informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

- informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez

  przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

- informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,

  edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;


Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.

 

Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym,

o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Przedsiębiorca dokonujący wpisu nowej działalności gospodarczej ma automatycznie nadawany numer REGON – numer statystyczny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

 

Jednocześnie generowany i przesyłany jest do ZUS druk ZUS ZFA lub ZPA

(zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej lub spółki cywilnej) - zgłoszenie firmy. Samego zgłoszenia do ubezpieczeń należy dokonać już samodzielnie w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.


Krok drugi: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się, więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.


Krok trzeci: Urząd Skarbowy - wybór formy opodatkowania

Wybrać musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.


Krok czwarty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005 r. i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz, którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.