Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia obsługi strony oraz analizy statystycznej

Zaloguj się w serwisie
Witamy na stronie    Wyloguj się
Doradca Podatkowy Piotr Efenberger
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Działalność gospodarcza
2010-10-24 14:25:26
2

Działalność Gospodarcza 
Czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Zalety

 • Jest to rozwiązanie dla osób samodzielnych, chcących pracować na własny rachunek
 • Odpowiadamy tylko za to, co sami zrobimy i nie musimy się z nikim dzielić zyskami
 • Indywidualny przedsiębiorca ma większą możliwość korzystania z instytucjonalnej i finansowej pomocy państwa
 • Prosta procedura oraz niskie koszty założenia, łatwo ją założyć, rozszerzyć i zlikwidować
 • Samo prowadzenie księgowości jest prostsze i tańsze

Wady

 • Musimy dysponować własnym kapitałem lub posiadać zabezpieczenia, aby uzyskać kredyt na rozwinięcie działalności. Chyba, że działalność na początku nie wymaga dużych nakładów.
 • Nie możemy się podzielić stratami. W pełni odpowiadamy za zobowiązania powstałe w wyniku działalności. Odpowiedzialność całym majątkiem dotyczy zarówno długów wobec kontrahentów, jak i zobowiązań wobec budżetu (podatki i składki ZUS)

Formy opodatkowania

Wybierając formę opodatkowania trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim: wielkość przychodów (dochodów) oraz kosztów ich uzyskania przychodów.

Podatnicy wybierający samodzielną działalność mają do wybory cztery formy opodatkowania:

 • Karta podatkowa - jedyna forma opodatkowania działalności osób fizycznych, w której wysokość podatku jest stała.
  Forma ta jest przeznaczona dla niektórych zawodów. W ten sposób mogą rozliczać się np. kowale, pielęgniarki. Jest wiele ograniczeń w tym zakresie: nie można zatrudniać powyżej określonych limitów, nie można prowadzić innej działalności oraz małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.
 • Podatek jest ustalany kwotowo. Podatnik płaci stałą stawkę miesięczną, którą wpłacając pomniejsza o składkę zdrowotną. Podatek wpłaca się do 7-go następnego miesiąca. Przed rozpoczęciem działalności należy złożyć wniosek do US na podstawie, którego wydana będzie decyzja o wysokości podatku dochodowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatnicy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg. Prowadzą tylko ewidencję przychodów. Składa się tylko jedną deklarację PIT-16 do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Ważne jest to, że traci możliwość korzystania z ulg i odliczeń (remontowa, rehabilitacyjne), rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

O wyborze tego opodatkowania trzeba zawiadomić US do 20 stycznia. Jeśli działalność jest rozpoczęta w trakcie roku, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - nie wszystkie rodzaje działalności mogą być opodatkowane w ten sposób, zakres wymienia ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  Podatnik ma prawo do skorzystania z tej formy opodatkowania tylko do momentu przekroczenia obrotów 250.000 euro
 • Przy takim rozliczeniu podatek opłaca się od uzyskanego przychodu, a jego wysokość wyznacza się przy zastosowaniu odpowiednich stawek: (3%; 5,5%; 8,5%; 17%; 20%) - stawka ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Podatnik ma jednak prawo odliczyć opłacone składki ZUS - ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dużym plusem dla tej formy jest węższy zakres obowiązków ewidencyjnych: ewidencjonuje się tylko przychody. Co miesiąc kwotę podatku wpłaca się do 20-tego następnego miesiąca, natomiast deklarację składa się tylko jedną, w styczniu roku następującego po roku podatkowym wykazując swoje przychody na formularzu PIT-28.
 • Skala podatkowa -. Jest to tzw. podstawowe i domyślne opodatkowanie, dostępne dla wszystkich podatników.
 • o    Podatek płaci się od dochodu. Dochód stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione koszty (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych).
 • Podatek ten oblicza się wg skali podatkowej:
  • Do 85.528 - 18 % podstawy wymiaru minus kwota 556,02 zł
  • Powyżej 85.528 - 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
  • Odliczeniu podlegają również opłacone za właściciela składki ZUS.
 • Tak wyliczony podatek należy obowiązkowo wpłacić do 20-tego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego składa się zeznanie roczne na deklaracji PIT-36, w którym uwzględnia się również wszystkie przysługujące ulgi. Tę deklarację można złożyć również rozliczając się z małżonkiem lub z dzieckiem.
 • Podatek liniowy - tej formy opodatkowania nie można wybrać, jeśli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik wykonywał czynności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Decydując się na nią, traci się możliwość korzystania z odliczeń i ulg oraz rozliczania się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
  • Tak jak wyżej, podatek ten płaci się od dochodu, jednak niezależnie od jego wysokości stawka podatku zawsze wynosi 19-proc. Także pomniejsza się go         o zapłacone składki ZUS. Wyliczony podatek wpłaca się do 20-tego następnego miesiąca. 

Przy tych formach opodatkowania można wybrać dwa rodzaje prowadzonych ksiąg: księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednak przy obrotach powyżej 1.200.000 euro obowiązkowa staje się pełna księgowość (księgi handlowe).


Jeśli podatnik ma więcej niż jedną działalność gospodarczą bądź prowadzi działalność i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Sposób postępowania w celu uruchomienia działalności gospodarczej w dziale: Przedstawiamy jak założyć własną firmę

Podatek VAT

Przed rozpoczęciem działalności należy się również zastanowić czy warto zostać podatnikiem VAT. Jeśli działalność jest przedmiotowo zwolniona z tego podatku, wtedy nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Podatnicy mający małe obroty mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do przekroczenia limitu 100.000 zł. w roku 2010 lub 150.000 zł.        w roku 2011 (proporcjonalnie do ilości miesięcy). O wyborze zwolnienia lub opodatkowania działalności podatkiem VAT przesądza przede wszystkim to, kto będzie nabywcą oferowanych towarów i usług.

Za opodatkowaniem przemawia:

 • sprzedaż opodatkowana stawkami mniejszymi niż 22%
 • eksport lub wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów
 • świadczenie usług za granicą (ponieważ można odzyskać VAT od zakupów)

Za zwolnieniem natomiast przemawia mniejsza ilość obowiązków podatkowych.

Podatek ten jest finansowany przez ostatecznego konsumenta, a do US odprowadzany podatek należny (od sprzedaży) pomniejszony o podatek naliczony (od zakupów).
Podatnicy chcący współpracować z kontrahentami z krajów UE powinni się zarejestrować jako podatnicy VAT UE. Dzięki temu unikną płacenia podatku przy zakupie i sprzedaży. Z Urzędu Skarbowego otrzymają numer NIP poprzedzony przedrostkiem PL.

Zasady te dotyczą wszystkich rodzajów działalności.
Opłata rejestracyjna w podatku vat (zgłoszenie rejestracyjne VAT-R) wynosi 170 zł.

default