Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia obsługi strony oraz analizy statystycznej

Zaloguj się w serwisie
Witamy na stronie    Wyloguj się
Doradca Podatkowy Piotr Efenberger
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Spółki Cywilne
2010-10-24 14:28:23
2

Spółki Cywilne

Spółka osobowa tworzona jest na podstawie prawa cywilnego. Spółka nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy. Zakładana jest, aby osiągnąć cel gospodarczy opisany w umowie. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast spółka ma swój numer REGON oraz NIP. Nie posiada ona osobowości prawnej. Odrębnie wspólnicy są współwłaścicielami całego majątku spółki.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki:

 • osobista, solidarna odpowiedzialność wszystkich wspólników, nie ma charakteru subsydiarnego
 • wspólnik, który przystąpił do już istniejącej spółki, nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez wspólników w okresie kiedy nie był jeszcze wspólnikiem. Wspólnik może jednak przystąpić do długu na podstawie umowy zawartej z pozostałymi wspólnikami

Zalety

 • Najprostsza i najtańsza forma prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa
 • Dzięki tej formie działalności ryzyko finansowe rozkłada się na wszystkich wspólników
 • Prosta procedura założenia spółki i stosunkowo niskie koszty założenia
 • Brak wskazania przez przepisy minimalnego majątku
 • Możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania
 • Niesformalizowane zasady prowadzenia spraw spółki

Wady

 • Brak podmiotowości prawnej, co oznacza m.in., że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką, co w pewnych przypadkach powoduje komplikacje zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i podatkowego
 • Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki (zarówno cywilnoprawne jak i publicznoprawne)
 • Ograniczone do minimum regulacje prawne mogą być wadą w przypadku działalności prowadzonej w większym rozmiarze bądź w przypadku konfliktu między wspólnikami
 • Niestabilność bytu spółki w przypadku konfliktu między wspólnikami

Umowa spółki

Umowa Spółki powinna być sporządzona w formie pisemnej głównie dla celów dowodowych. Bez formy pisemnej jest ważna, ale w razie sporów można mieć problem z udowodnieniem swojej racji.

Elementy konieczne dla umowy:

 • wskazanie wspólników
 • określenie celu gospodarczego, dla którego została zawiązana
 • rodzaj działalności
 • rodzaj i wartość wniesionych wkładów ( pieniądze, rzeczy, prawa, usługi)

Dodatkowe postanowienia umowy:

·         zakres umocowania wspólników do reprezentacji spółki

 • sposób i zakres udziału wspólników w zyskach oraz uczestniczenia w stratach
 • czas trwania spółki

 opodatkowanie umowy spółki

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Natomiast przy zmianie umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatku od umowy spółki lub zmiany wynosi 0,5 %. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych winna nastąpić bez wezwania organu podatkowego. Wspólnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji PPC-3 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia dokonania czynności prawnej zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Formy opodatkowania

W przypadku spółki cywilnej opodatkowani podatkiem dochodowym są wspólnicy, a nie spółka. W przypadku podatku VAT, podatnikiem jest spółka. Przy tej działalności dozwolone są następujące formy opodatkowania na poniżej wymienionych zasadach:

 • Skala Podatkowa

·         Podatek liniowy

·         Ryczałt ewidencjonowany

 • Karta podatkowa – wniosek składa tylko jeden wspólnik

Podatek VAT

Opisano w zasadach działalności gospodarczej

Etapy rejestrowania spółki cywilnej

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej - każdy ze wspólników osobno w urzędzie miasta wg miejsca zamieszkania rejestruje działalność. Wpis w ewidencji następuje na podstawie obowiązującego w całym kraju wniosku, obejmującego swoim zakresem wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne NIP, zgłoszenie płatnika składek w ZUS. Zgłoszenie nie podlega opłacie.
 2. firmowe konto bankowe - założenie bieżącego rachunku
 3. biuro rachunkowe - podpisanie umowy
 4. zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym - rejestracji dokonujemy w podatku dochodowym oraz podatku VAT przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Do podatku VAT zgłaszamy spółkę na deklaracji VAT-R z opłatą rejestracyjną 170 zł. Do Urzędu Skarbowego trzeba także złożyć oświadczenia podatnika o wyborze formy opodatkowania.
 5. rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - W ZUS wspólnik obowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Zgłoszenie do inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej
 7. Szkolenia BHP