Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia obsługi strony oraz analizy statystycznej

Zaloguj się w serwisie
Witamy na stronie    Wyloguj się
Doradca Podatkowy Piotr Efenberger
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2010-11-04 15:30:31
4

 

Spółka Jawna

 Jest to osobowa spółka handlowa, posiadająca podmiotowość prawną, tworzona na podstawie kodeksu spółek handlowych, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę - we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki.

Zalety

 • Posiadanie podmiotowości prawnej
 • Wyczerpujące i zarazem elastyczne przepisy regulujące funkcjonowanie spółki jawnej
 • Brak konieczności posiadania minimalnego majątku przez spółkę
 • Odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny względem Spółki - wyjątek od subsydiarnej odpowiedzialności wspólników dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem spółki do rejestru
 • Wspólnik ma prawo przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela
 • W odróżnieniu od spółki cywilnej wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejności zaspakajać się z majątku spółki (najpierw żądać zapłaty z majątku)

Wady

 • Osoba wstępująca do spółki w czasie jej trwania odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki. Odpowiada za zobowiązania powstałe także przed dniem jej przystąpienia do spółki
 • Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • Bardziej rozbudowane - w stosunku do spółki cywilnej - obowiązki rejestracyjne. Spółka powstaje dopiero w momencie wpisania do rejestru przedsiębiorców. Zgłaszane do sądu muszą być także wszelkie istotne zmiany umowy. Zwiększa to koszty funkcjonowania spółki
 • Ograniczona - co do zasady - możliwość zbywania udziałów
 • Wyższe koszty założycielskie - wpis do sądu, umowa w formie aktu notarialnego
 • Obowiązek sporządzania, co roku sprawozdania finansowego i składania go do KRS, co wiąże się z dodatkowymi opłatami

Umowa spółki

Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej.

Elementy konieczne dla umowy:

·         firma i siedziba spółki

 • strony umowy
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

·         czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

Dodatkowe postanowienia umowy:

·         zasady reprezentacji spółki

 • określenie udziału poszczególnych wspólników w zyskach i stratach
 • określenie zasad zmiany umowy spółki

Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru sądowego.

Formy opodatkowania

Możliwe formy opodatkowania dla tego rodzaju działalności:

 • zasady ogólne - skala podatkowa
 • podatek liniowy
 • księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość
 • ryczałt ewidencjonowany

Podatek VAT

Opisano w zasadach działalności gospodarczej

Etapy rejestrowania spółki jawnej

 1. umowa spółki - podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki
 2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym - Spółka ta podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w KRS wnioskodawca składa wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2 wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. KRS przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do urzędu statystycznego województwa, na terenie, którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.
 3. firmowe konto bankowe - założenie bieżącego rachunku
 4. biuro rachunkowe - podpisanie umowy
 5. zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym - rejestracji w podatku VAT dokonujemy przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Do podatku VAT zgłaszamy spółkę na deklaracji VAT-R, uiszczając opłatę rejestracyjną 170 zł.
 6. rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - zgłoszenie wspólników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
 7. Zgłoszenie do inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej
 8. Szkolenia BHP